KONTRAKTAI.EU taisyklės/ naudojimosi sutartis

1. SĄVOKOS

1.1. Duomenų bazė - duomenų bazė, patalpinta internetinėje svetainėje KONTRAKTAI.EU.
1.2. Administratorius – UAB "Viešųjų pirkimų technologijos" (j.a. kodas 303379156, Parko g.16-2, Avižienių km., Vilniaus raj.), vykdanti Duomenų bazės administravimą.
1.3. Taisyklės – šios KONTRAKTAI.EU taisyklės/naudojimo sutartis.
1.4. Duomenų subjektas - Lietuvos Respublikoje veikiantis asmuo, apie kurį Duomenų bazėje pateikiama pasiūlymų, sudarytų sutarčių viešajame sektoriuje informacija, išskyrus pirkimus, kurių pasiūlymai ir sutartys neskelbti viešai.
1.5. Duomenys – duomenų bazėje sukaupta nuo 2010 m. vykdytų daugumos viešųjų pirkimų statistiniai, ir/arba analitiniai, ir/arba suvestiniai duomenys apie Duomenų subjektus, šių duomenų apimtis detalizuojama Duomenų bazėje. Sudarius šią Sutartį, Naudotojas įgyja teisę Sutartyje nustatyta tvarka gauti prieigą prie šių duomenų.
1.6. Duomenų bazės atnaujinimas - duomenų bazėje sukauptų duomenų apie Duomenų subjektus papildymas, įregistruojant naujus ir/arba pakeistus Duomenis. Duomenų bazės atnaujinimas vykdomas periodiškai, paprastai kiekvieną dieną, bet ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę.
1.7. Naudotojas - asmuo (fizinis ar juridinis), besinaudojantis Duomenų baze.


2. OBJEKTAS

2.1. Duomenų bazę, patalpintą interneto svetainėje KONTRAKTAI.EU administruoja Administratorius.
2.2. Šiomis naudojimosi Duomenų baze Taisyklėmis yra nustatytos Duomenų bazės naudojimosi sąlygos bei Administratoriaus ir Naudotojo teisės, pareigos ir atsakomybės. Taisyklės yra privalomos visiems Duomenų bazės naudotojams ir Administratoriui.
2.3. Duomenų bazės Naudotojas išreiškia savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis palikdamas žymą specialiame lauke, pavadintame „Aš sutinku su naudojimosi sąlygomis“ ir/arba naudodamasis Duomenų baze. Taisyklių patvirtinimas yra laikomas Taisyklių/Naudojimo sutarties tarp Naudotojo ir Administratoriaus sudarymu. Asmenys, nesutinkantys su bent viena iš Taisyklių sąlygų, neturi teisės tapti Duomenų bazės Naudotojais.
2.4. Duomenų bazėje dėl objektyvių priežasčių gali nebūti visos apimties informacijos apie konkretų Duomenų subjektą, Administratorius negarantuoja visų viešųjų pirkimų statistinių, ir/arba analitinių, ir/arba suvestinių duomenų pateikimo. Jeigu dalies Duomenų nėra, tai nebus laikoma pateikiamos informacijos trūkumu ir/ar nekokybiškai suteikta paslauga.
2.5. Administratorius sudaro Duomenų bazę ir pateikia Naudotojui technines priemones, skirtas peržiūrėti Duomenis. Duomenų bazės naudotojas yra asmuo (fizinis ar juridinis) bet kokia apimtimi besinaudojantis Duomenų baze.


3. DUOMENŲ BAZĖJE TEIKIAMOS PASLAUGOS

3.1. Naudotojai, prisiregistravę Duomenų bazėje, gali nemokamai naudotis prisiregistravusiems vartotojams Duomenų bazėje nemokamai teikiama informacija bei naudotis kitomis suteikiamomis teisėmis. Tokiu būdu Naudotojas gali ribotai naudotis Duomenų baze.
3.2. Prisiregistravę Naudotojai, tinkamai atsiskaitę už Duomenų bazėje teikiamas paslaugas, turi teisę, Taisyklėse nurodyta tvarka ir tikslais, gauti visą informaciją, talpinamą Duomenų bazėje arba gauti informaciją iš trečiųjų šalių per Duomenų bazę apie Naudotoją dominantį Duomenų subjektą.
3.3. Informacija Naudotojui laikoma tinkamai pateikta, jei užklausą atitinkanti ir Duomenų bazėje esanti informacija pateikiama kompiuterio ekrane.


4. NAUDOTOJO IR ADMINISTRATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Naudotojas, laikydamasis Taisyklių nustatytos tvarkos, turi teisę:
4.1.1. Gauti Duomenų bazėje pateikiamą nemokamą informaciją;
4.1.2. Tinkamai atsiskaitęs už norimus gauti duomenis, gauti iš Duomenų bazės pateikiamą mokamą informaciją;
4.1.3. Taisyklėse nurodytais tikslais ir tinkamai atsiskaitęs, per Duomenų bazę gauti dominančią informaciją iš trečiųjų asmenų.
4.2. Naudotojas įsipareigoja:
4.2.1. Naudotis Duomenų baze tik griežtai laikydamasis visų Taisyklių sąlygų;
4.2.2. Neparduoti ar jokiu kitu būdu neperleisti iš/per Duomenų bazės gautos informacijos tretiesiems asmenims, ir tyčia ar per neatsargumą nesudaryti galimybės tretiesiems asmenims bet kokiu būdu įgyti aukščiau aptariamą informaciją iš šią informaciją įgijusio Naudotojo. Taip pat neperleisti ir tyčia ar per neatsargumą nesudaryti galimybės tretiesiems asmenims bet kokiu būdu įgyti aukščiau aptariamos informacijos pagrindu sukurtų produktų;
4.2.3. Nenaudoti iš Vykdytojo gautos informacijos neteisėtiems veiksmams atlikti;
4.2.4. Nesijungi prie Duomenų bazės automatizuotu būdu ir neimti informacijos iš Duomenų bazės naudojantis automatizuotu būdu. Naudotojas neturi teisės jungtis ir naudotis ar bandyti prisijungti ir pasinaudoti bet kokiomis Duomenų bazės paslaugomis per kitą nei yra nustatyta Administratoriaus vartotojo sąsają (angl. interface), nebent tai yra vienareikšmiškai leidžiama remiantis tarp Naudotojo ir Administratoriaus sudarytomis kitomis sutartimis;
4.2.5. Nekaupti iš/per Duomenų bazės gautos informacijos bei nesisteminti šios informacijos į jokias duomenų bazes;
4.2.6. Duomenų baze naudotis tik tokiu būdu, kuris negali sukelti pavojaus Duomenų bazės tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Duomenų baze;
4.2.7. Iš Duomenų bazės gaunamą informaciją naudoti rinkos analizės ir dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose tikslais;
4.2.8. Naudotojas (juridinio asmens atstovas ar fizinis asmuo) gali turėti tik 1 (vieną) prisijungimo vardą, jei kitaip nenustatyta kitose su Administratoriumi sudarytose sutartyse;
4.2.9. Nesijungti prie Duomenų bazės naudojantis svetimu prisijungimo vardu;
4.2.10. Susipažinti su Taisyklių pakeitimais ir/ar naujomis taisyklėmis;
4.2.11. Nesutikdamas su Taisyklių pakeitimais ir/ar naujomis taisyklėmis, Naudotojas privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Duomenų bazėje. Registracijos panaikinimas nepanaikina Naudotojo iki registracijos panaikinimo prisiimtų pareigų;
4.2.12. Sutinka gauti Duomenų bazės naujienas;
4.2.13. Duomenų baze naudotis naujausiomis naršyklėmis, kurios palaiko JavaScript (pvz. MS Internet Explorer nuo 9.0 versijos, Chrome, FireFox, Safari nuo 5.1 versijos, Opera nuo 12.1 versijos, iOS nuo 6.0 versijos, Android nuo 4.0 versijos).
4.3. Administratorius turi teisę:
4.3.1. Be papildomo įspėjimo keisti Duomenų bazės teikiamos informacijos/paslaugų asortimentą, formą ir kainą;
4.3.2. Be papildomo įspėjimo Naudotojams apriboti galimybę naudotis arba visiškai neleisti naudotis Duomenų baze;
4.3.3. Be papildomo įspėjimo keisti Taisykles, sukurti naujas taisykles, kurių pakeitimai/sukurtos naujos taisyklės, vadovaujantis Taisyklių 7.4. punktu, tampa automatiškai privalomi Naudotojams.
4.4. Administratorius įsipareigoja:
4.4.1. Administruoti Duomenų bazę ir, atsižvelgiant į Taisyklių nuostatas, sudaryti sąžiningiems Naudotojams galimybę naudotis Duomenų baze;
4.4.2. Tyčia neskleisti melagingos informacijos.


5. REGISTRACIJA DUOMENŲ BAZĖJE IR ATSISKAITYMAI

5.1. Registracija:
5.1.1. Naudotojas, siekdamas visa apimtimi naudotis Duomenų baze, privalo būti prisiregistravęs prie Duomenų bazės. Registracija gali būti vykdoma Duomenų bazėje užpildžius registracijos formą ir nurodžius tikslius savo duomenis arba kitų sutarčių su Administratoriumi pagrindu Administratoriui pateikus Naudotojui prisijungimo duomenis;
5.1.2. Naudotojas įsipareigoja nedelsdamas pakeisti ir/arba papildyti registracijos duomenis, kuriuos jis pateikė registruodamasis Duomenų bazėje, registracijos duomenims pasikeitus. Administratorius jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Naudotojui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog naudotojas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė registracijos duomenų jiems pasikeitus;
5.1.3. Vienu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu gali naudotis tik vienas fizinis asmuo, nesvarbu ar jis yra Naudotojas fizinis asmuo, ar atstovauja Naudotoją juridinį asmenį.
5.2. Atsiskaitymas:
5.2.1. Atsiskaitymas su Administratoriumi, jei nėra papildomų galiojančių sutarčių tarp Administratoriaus ir Naudotojo, nustatančių kitokių atsiskaitymo sąlygų už naudojimąsi Duomenų baze, yra vykdomas išankstinio apmokėjimo principu;
5.2.2. Administratorius prieigą prie mokamos informacijos pateikia tik po to, kai Naudotojas apmoka už prieigą prie informacijos. Naudotojas privalo sumokėti Administratoriui už informaciją banko pavedimu informacijos kainą, vadovaudamasis apmokėjimo instrukcijomis, pateikiamomis Duomenų bazėje. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Administratoriaus banko sąskaitoje, kuri yra nurodyta apmokėjimo instrukcijose;
5.2.3. Pasibaigus prieigos prie mokamos informacijos apmokėjimo terminui, jeigu Naudotojas nėra pratęsęs paslaugos ir už ją sumokėjęs, prieiga prie mokamos informacijos automatiškai pasibaigia;
5.2.4. Naudotojui, įvykdžius išankstininį apmokėjimą, Administratorius persiunčia Naudotojo nurodytu elektroninio pašto adresu PVM sąskaitą - faktūrą elektronine forma;
5.2.5. Jeigu Naudotojas delsia apmokėti bet kokią pagrįstai Administratoriaus išrašytą sąskaitą ilgiau nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, Administratorius turi teisę iš karto nutraukti paslaugą, Naudotojo registracijos Duomenų bazėje nurodytu el. pašto adresu išsiuntęs pranešimą apie paslaugos nutraukimą.


6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Administratorius garantuoja, kad visa jo teikiama informacija yra surinkta iš oficialių ir/arba viešai skelbiamų šaltinių. Administratorius neatsako už skelbiamos informacijos tikrumą, jeigu ją klaidingai paskelbė pirminis šaltinis.
6.2. Duomenų bazėje gali būti skelbiamos nuorodos į kitus tinklapius, kurie priklauso ir yra administruojami ne Administratoriaus. Tokios nuorodos yra publikuojamos tik Naudotojų patogumui. Administratorius nekontroliuoja šių svetainių ir atsiriboja nuo bet kokios atsakomybės už šiuos tinklapius, įskaitant, bet neapsiribojant, svetainių saugumą, jose skelbiamos informacijos turinį bei formą.
6.3. Administratorius neatsako už Duomenų bazės veiklos sutrikimus, kurie nebuvo tyčia įtakoti Administratoriaus. Jokie Naudotojų ir/ar trečiųjų asmenų dėl Duomenų bazės sutrikimo patirti nuostoliai nebus Administratoriaus atlyginami.
6.4. Naudotojas visa apimtimi atsako už tai, kad iš/per Duomenų bazę gaunama informacija yra gaunama bei naudojama tik Taisyklių 4.2.7. papunktyje nustatytais tikslais.


7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Naudotojui registruojantis Duomenų bazėje suvedus nepilnus registracijos duomenis (duomenų nepakanka identifikuoti Duomenų bazėje prisiregistravusį asmenį) ir/arba kilus abejonių dėl prisiregistravusio asmens tapatybės, prisiregistravęs asmuo bus identifikuojamas pagal mokėtoją, atsiskaičiusį už mokamas Duomenų bazės paslaugas.
7.2. Jeigu Naudotojas su Administratoriumi yra sudaręs kitas sutartis, kuriose analogiški santykiai reglamentuojami kitaip, tai tų sutarčių nuostatos bus laikomos antrinėmis Taisyklių atžvilgiu, išskyrus atvejus kai prie tam tikrų Taisyklių nuostatų nurodyta priešingai.
7.3. Naudotojas sutinka su visomis Taisyklių sąlygomis ir patvirtina, kad pateikia savo duomenis Duomenų bazėje savo vardu ir savo noru bei sutinka, jog Administratorius valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Naudotojo duomenis, įskaitant asmens duomenis, ir naudotų juos Taisyklių vykdymo tikslams, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams, finansinės apskaitos tikslams.
7.4. Taisyklių pakeitimas ar naujos taisyklės laikomas įsiteisėjusiais, kai nuo Taisyklių pakeitimo ir/ar naujų taisyklių sukūrimo ir patalpinimo Duomenų bazėje praeina 7 (septynios) kalendorinės dienos.
7.5. Šalys susitaria, jog Administratorius gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš Taisyklių ir Duomenų bazės administravimo tretiesiems asmenims be Naudotojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
7.6. Duomenų bazės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Administratoriaus veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišsprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Sutartinis Teismingumas nustatomas pagal Administratoriaus buveinės vietą.

2014-09-01 redakcija, Vilnius